Добре дошли на сайта на 8-ия конгрес на КНСБ, който ще се проведе на 2 и 3 май 2017 година.
Тук можете да откриете пълната информация за заседанието на най-висшия орган на КНСБ, включително документите, които ще се обсъждат, програмата на събитието, както и списъка на всички гости, делегати и организатори на конгреса.

Редовните конгреси се провеждат веднъж на пет години. Решенията за тяхното провеждане се вземат от Координационния съвет.
В работата на конгреса участват по право като делегати действащите членове на Координационния съвет, председателят и заместник-председателите на Централната контролна комисия (ЦКК). Конгресът започва своята работа, ако на него присъстват повече от половината от избраните делегати.
Конгресът:
•обсъжда и приема отчетите за дейността на Координационен съвет и Централната контролна комисия;
•обсъжда и приема програмните документи на Конфедерацията;
•приема, допълва и променя устава на Конфедерацията;
•избира за срока на мандата и освобождава президент и вицепрезиденти на КНСБ, председател на ЦКК и неговите заместници;
•взема решение за преобразуване или прекратяване на Конфедерацията;
•приема обща бюджетна рамка за приходите и разходите на КНСБ за срока на мандата, разпределена по години;
•взема решение и по други въпроси, свързани с дейността на КНСБ.

Конгресът избира за мандата с тайно поименно едновременно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати: президент и вицепрезиденти на КНСБ, председател и заместник-председател на ЦКК.

Желаем успешна и ползотворна работа на всички делегати, гости и организатори.