Национална конференция „Заплащане на труда и защита правата на работното място”

Националната конференция предхожда Осмия конгрес на КНСБ (2-3 май 2017 г.), като по този начин задава двата фундаментални приоритета за синдиката.
Заплащането на труда е тема, която представлява сърцевината на синдикалната дейност и в същото време трябва да си даваме сметка, че тя фокусира в себе си множество социално-икономически аспекти, свързани с: търсенето и предлагането на работна сила, първичното и вторично разпределение на дохода, разработването и прилагането на минимални стандарти, създаването и спазването на нормативна база и документи на различните нива, нормирането и отчитането на труда, използването на общи и специфични по своя характер системи на заплащане и т.н.
Защитата на правата на работното място засяга изключително важни сфери на трудовата дейност, като условия и форми на наемане, обучение, квалификация и преквалификация, устойчивост и качество на заетостта, социална осигуреност при рискове, социален диалог и разрешаване на колективни трудови спорове. Бъдещото развитие на представителството и защитата на правата и интересите трябва да се анализира и преосмисли през призмата на новите условия, външните и вътрешни предизвикателства към синдикалната дейност, организационните структури и механизмите на действие.
Конференцията се предхожда от Форум по доходите и колективното трудово договаряне на индустриалните федерации с участието на съответните работодателски структури – март-април 2017 г.

Програма

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРАВАТА НА РАБОТНОТО МЯСТО”
01 май 2017, Военен клуб, гр. София

12:30 – 13:30 Регистрация
13:30 – 14:00 Откриване на конференцията:
- Пламен Димитров – Президент на Конфедерация на независимите синдикати в България
- Гълъб Донев – Служебен Министър на труда и социалната политика

Първи блок – модератор д-р Иван Кокалов

14:00 – 14:20    Представяне на Годишния доклад по доходите, заплатите и колективното договаряне на КНСБ
Любен Томев – Директор на Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ

14:20 – 14:30    Пазарна оценка и анализ на цената на труда на фирмено равнище,
проф. Мария Сотирова – ПУ „Паисий Хилендарски”

14:30 – 15:45    Секторни/браншови и регионални особености. Опит и добри практики:
- Кръстьо Боянов – Председател на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации
- Пламен Радославов – Заместник председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването
- Екатерина Йорданова – Председател на Съюза на транспортните синдикати в България
- Асен Асенов – Председател на Националната синдикална федерация „Метал-електро” – позицията на индустриалните федерации
- Гинка Василева – Председател на Регионалния съвет на КНСБ в Добрич

15:45 – 16:00 Дискусия

16:00 – 16:30 КАФЕ – ПАУЗА

Втори блок – модератор Валентин Никифоров

16:30 – 16:50    Представяне на Годишния доклад на КНСБ по правата на работното място – Чавдар Христов – Вицепрезидент на КНСБ
16:50 – 17:00    инж. Румяна Михайлова – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
17:00 – 17:10    Владимир Бояджиев – Директор на Национален институт за помирение и арбитраж   
17:10 – 17:50    Изказване на синдикалисти:
- Христо Йорданов – Председател на организацията на КНСБ в "Русенска корабостроителница Запад” АД
- Венцислав Станков – Председател на Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „огнеборец“
- Тодор Пашов – Председател на синдикална организация на КНСБ в „Монтажи“ ЕАД гр. София
- Цветелина Панбукчиян – НСФЕБ
17:50 – 18:30 Обща дискусия и обобщаване на резултатите
18:30     Закриване на Конференцията

Участници в конференцията

Браншови и регионални лидери и експерти на КНСБ, членовете на ИК и КС на КНСБ, изследователи от ИССИ, научни и академични среди, представители на МТСП, ГИТ, НОИ.

Документи

Анализ и оценка на цената на труда и формирането на дохода от труд - Пламен Димитров, Проф. д.ик.н. Мария Сотирова

1. Годишния доклад по доходите, заплатите и колективното договаряне на КНСБ – Любен Томев
2. Годишния доклад по доходите, заплатите и колективното договаряне на КНСБ – Любен Томев - презентация
3. Пазарна оценка и анализ на цената на труда на фирмено равнище – проф. Мария Сотирова

Секторни/браншови и регионални особености. Опит и добри практики:
1. Кръстьо Боянов – Председател на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации
2. Пламен Радославов – Заместник председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването
3. Екатерина Йорданова – Председател на Съюза на транспортните синдикати в България
4. Асен Асенов – Позицията на индустриалните федерации – Председател на Националната синдикална федерация „Метал-електро”
5. Гинка Василева – Председател на Регионалния съвет на КНСБ в Добрич
6. Годишния доклад на КНСБ по правата на работното място – Чавдар Христов – Вицепрезидент на КНСБ
7. Изказвания на синдикалисти
8. Заключителен документ
9. Специална декларация по доходите на VІІІ конгрес на КНСБ (Проект)
10. Заключителен документ по доходите от Националната конференция на КНСБ (Проект)

Място

Централен военен клуб

Обществен транспорт до Централен военен клуб

  • с тролейбус № 9 до спирка "Площад Александър Невски"